รายชื่อทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร 61 ณ 31 ส.ค. 61

สมาชิกกรุณาตรวจสอบรายชื่อทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2561 ณ วันที่ 31 ส.ค. 61 (โอนจ่ายวันที่ 7 ก.ย. 61) หากไม่พบรายชื่อ กรุณาแจ้งสหกรณ์โดยด่วน  และขยายเวลาในการรับคำขอทุน ถึงวันที่ 14  กันยายน 2561

เลื่อนวันยื่นคำขอกู้ฉุกเฉินโดยใช้เงินปันผลค้ำประกัน 2561

เพื่อประโยชน์ของสมาชิกโดยรวม คณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ มีมติให้เลื่อนวันยื่นคำขอกู้ฉุกเฉินโดยใช้เงินปันผลค้ำประกัน ประจำปี 2561 ให้เร็วขึ้น โดยสามารถยื่นคำขอกู้ได้ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2561 เป็นต้นไป ในวันทำการของสหกรณ์ ณ สำนักงานสหกรณ์  สิ้นสุดการยื่นคำขอ 29 พฤศจิกายน 2561  (ยื่นคำขอกู้ก่อน 15.00 น. โอนเงินเข้าบัญชีในวันทำการถัดไป)

รายชื่อทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ณ 24 ส.ค. 2561

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด ได้จัดให้มีการมอบทุนเพื่อส่งเสริมการศึกษาแก่บุตรสมาชิกประจำปี พ.ศ 2561 โดยยื่นคำขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกได้ระหว่างวันที่ 2 กรกฏาคม ถึง 31 สิงหาคม 2561 นั้น สมาชิกที่ส่งรายชื่อก่อนวันที่ 24 สิงหาคม 2561 สามารถตรวจสอบรายชื่อของท่านเพื่อความถูกต้อง หากมีข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อนประการใด กรุณาติดต่อสหกรณ์ด่วน ส่วนผู้ที่ส่งคำขอทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรหลังวันที่ 24 สิงหาคม 2561 กรุณาติดตามรายชื่อในภายหลังนะครับ

ประกาศสหกรณ์ฯ ที่ 9/2561 เปิดโครงการกู้ฉุกเฉินโดยใช้เงินปันผลค้ำประกัน

 

มติที่ประชุมของคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด ชุดที่ 42 ครั้งที่ 8/2561 เห็นชอบให้เปิดกู้โครงการเงินกู้ฉุกเฉินพิเศษ โดยใช้เงินปันผลค้ำประกัน 1 ตุลาคม ถึง 29 พฤศจิกายน 2561

 

 

ประกาศสหกรณ์ ฯ ที่ 8/2561 เรื่องการถือหุ้นของสมาชิก

มติที่ประชุมของคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด ชุดที่ 42 ครั้งที่ 8/2561 เห็นชอบให้มีการระดมหุ้น โดยการเพิ่มวงเงินการถือหุ้นของสมาชิก

ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด ให้ทุนส่งเสริมการศึกษาแก่บุตรสมาชิกประจำปี พ.ศ 2561 โดยยื่นคำขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกได้ระหว่างวันที่ 2 กรกฏาคม ถึง 31 สิงหาคม 2561 เท่านั้น

รายละเอียดและเงื่อนไขการรับทุน คลิกที่นี่

สหกรณ์เปิดรับคำขอ เพิ่ม / ลด หนี้รายเดือน และ เพิ่ม / ลด หุ้นรายเดือน

สหกรณ์ฯ เปิดรับคำขอเพื่อ เพิ่มหรือลดการส่งหุ้นรายเดือน และคำขอเพื่อเพิ่มหรือลดการส่งหนี้รายเดือน โดยสามารถยื่นคำขอได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 20 มิถุนายน 2561 นี้


ประกาศบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขบุรีรัมย์ เรื่องการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ในตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชีนั้น บัดนี้การสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกดังกล่าว

กิจกรรมสหกรณ์พบสมาชิกผู้เกษียณอายุราชการ

             สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด จัดโครงการสหกรณ์พบสมาชิกผู้ที่เกษียณอายุราชการแล้ว เพื่อพบปะ แลกเปลี่ยนความเห็น พัฒนาองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ของสมาชิก อันจะเป็นผลให้การดำเนินงานของสหกรณ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 

            ดังนั้นจึงขอเชิญสมาชิกผู้เกษียณอายุราชการ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 นี้ โดยสามารถแจ้งรายชื่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 044-613480 / 085-3059343 / LINE@ สหกรณ์ ID @bpphsc 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

สหกรณ์ ฯ หยุดทำการวันที่ 23 มีนาคม 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด หยุดทำการ 1 วัน ในวันที่ 23 มีนาคม 2561 เนื่องจากคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ จะเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสหกรณ์ครูจังหวัดสมุทรสงคราม ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติม