สหกรณ์ ฯ ทำบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมกับผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการ เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความโปร่งใสและยุติธรรม

เพื่อให้การเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นธรรม สหกรณ์ฯ ได้เชิญผู้รับสมัครเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ มาชี้แจงวิธีการหาเสียงรวมถึงกติกา ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ดังนี้ Continue reading “สหกรณ์ ฯ ทำบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมกับผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการ เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความโปร่งใสและยุติธรรม”

ประกาศรายชื่อผู้รับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด ได้ประกาศรับสมัครผู้ที่มีความประสงค์จะรับเลือกตั้งเพื่อสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 43 จำนวน 8 ตำแหน่ง บัดนี้สหกรณ์ ฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังรายชื่อตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด ที่19/2561 รายละเอียดดังนี้ Continue reading “ประกาศรายชื่อผู้รับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ”

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 2561

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด ชุดที่ 43 ประจำปี พ.ศ.2561
(ตามสถานที่ปฏิบัติงาน)
                                                               หากผิดพลาดคลาดเคลื่อนกรุณารีบติดต่อสหกรณ์ฯ โดยด่วน

เปิดรับข้อเสนอประกันชีวิตกลุ่ม

สหกรณ์ฯ มีความประสงจะทำประกันชีวิตกลุ่มให้กับสมาชิกสหกรณ์ ฯ วงเงินคุ้มครอง 1 ล้านบาท จึงขอเชิญชวนบริษัทประกันชีวิต ยื่นข้อเสนอประกันชีวิตกลุ่ม ตั้งแต่วันนี้ถึง 14 ธันวาคม 2561 และชี้แจงรายละเอียดข้อเสนอในวันที่ 19 ธันวาคม 2561

รับสมัครผู้สอบบัญชีสหกรณ์

รับสมัครผู้สนใจสมัครเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด โดยให้ผู้สมัครสามารถเสนอตัวและแจ้งความประสงค์ที่สหกรณ์ตั้งแต่วันนี้ ถึง 28 ธันวาคม 2561 ณ สหกรณ์ ฯ ในวันและเวลาราชการ

รับสมัครผู้รับเลือกตั้งสรรหาเป็นคณะกรรมการสหกรณ์ ฯ

เปิดรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด ตั้งแต่วันที่ 19 – 23 พฤศจิกายน 2561  เนื่องจากคณะกรรมการดำเนินการหมดวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 8 ตำแหน่ง

รายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

Download ใบสมัครกรรมการ

ประกาศหยุดทำการ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

สหกรณ์ ฯ หยุดทำการในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เนื่องด้วยบุคลากรสหกรณ์ ฯ เข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากรสหกรณ์ ฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลหรือคณะ เพื่อรับการเลือกตั้งให้เป็นผู้ตรวจสอบกิจการจากที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ ฯ จึงขอให้บุคคลหรือคณะบุคคล เสนอตัว / แจ้งความประสงค์ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 28 ธ.ค. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงาน

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานของสหกรณ์ ฯ ตามแบบแปลนของสหกรณ์ โดยมีราคากลางทั้งสิ้น 360,200 บาท (สามแสนหกหมื่นสองร้อยบาทถ้วน)

  • กำหนดดูสถานที่ปฏิบัติงาน วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด
  • กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด
  • กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด
  • กำหนดขายแบบ ในวันที่ 16 -31 ตุลาคม 2561 ในราคาชุดละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการอบรมการบริหารการเงินของสมาชิก

                     สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด จัดโครงการอบรมการบริหารการเงินของสมาชิกสหกรณ์ ฯ เพื่อพบปะให้ความรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมถึงการให้ความรู้ด้านการบริหารการเงิน เพื่อให้สมาชิกมีการวางแผนการเงินที่ดีทั้งในปัจจุบันและอนาคต ในวันที่ 3 พ.ย. – 4.พ.ย 2561 ณ โรงแรมเทพนคร  สอบถามรายชื่อสมาชิกที่ได้รับการจัดสรรโควต้า ได้ที่หน่วยงานที่ท่านสังกัด

รายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่