ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สินเชื่อ

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สินเชื่อ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็น สหกรณ์ดีเด่นระดับภาค ประจำปี 2562

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็น สหกรณ์ดีเด่นระดับภาค ประจำปี 2562

รายชื่อผู้แทนประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

 

 

ประกาศสหกรณ์ฯ ที่ 1/2562 เรื่องการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด เรื่อง การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เพื่อพิจารณางบกำไรขาดทุน งบดุล งบกระแสเงินสด เป็นต้น ประจำปีทางบัญชี 2561