ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์

  1. มาตรฐานระยะเวลาในการให้บริการแก่สมาชิก
  2. ช่องทางในการให้บริการของสหกรณ์
  3. มาตรฐานการแก้ไขข้อร้องเรียน
  4. คู่มือการมอบอำนาจ
Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.