ประกาศจัดซื้อจัดจ้างและประกวดราคา

ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างและการประกวดราคาที่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ลงนามในปีปัจจุบัน

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.