ประกาศรายชื่อผู้รับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด ได้ประกาศรับสมัครผู้ที่มีความประสงค์จะรับเลือกตั้งเพื่อสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 43 จำนวน 8 ตำแหน่ง บัดนี้สหกรณ์ ฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังรายชื่อตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด ที่19/2561 รายละเอียดดังนี้

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.