ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงาน

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานของสหกรณ์ ฯ ตามแบบแปลนของสหกรณ์ โดยมีราคากลางทั้งสิ้น 360,200 บาท (สามแสนหกหมื่นสองร้อยบาทถ้วน)

  • กำหนดดูสถานที่ปฏิบัติงาน วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด
  • กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด
  • กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด
  • กำหนดขายแบบ ในวันที่ 16 -31 ตุลาคม 2561 ในราคาชุดละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด

รายละเอียดเพิ่มเติม

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.