รายชื่อทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ณ 24 ส.ค. 2561

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด ได้จัดให้มีการมอบทุนเพื่อส่งเสริมการศึกษาแก่บุตรสมาชิกประจำปี พ.ศ 2561 โดยยื่นคำขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกได้ระหว่างวันที่ 2 กรกฏาคม ถึง 31 สิงหาคม 2561 นั้น สมาชิกที่ส่งรายชื่อก่อนวันที่ 24 สิงหาคม 2561 สามารถตรวจสอบรายชื่อของท่านเพื่อความถูกต้อง หากมีข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อนประการใด กรุณาติดต่อสหกรณ์ด่วน ส่วนผู้ที่ส่งคำขอทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรหลังวันที่ 24 สิงหาคม 2561 กรุณาติดตามรายชื่อในภายหลังนะครับ

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.