สหกรณ์ ฯ ทำบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมกับผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการ เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความโปร่งใสและยุติธรรม

เพื่อให้การเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นธรรม สหกรณ์ฯ ได้เชิญผู้รับสมัครเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ มาชี้แจงวิธีการหาเสียงรวมถึงกติกา ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ดังนี้

 

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.