เลื่อนวันยื่นคำขอกู้ฉุกเฉินโดยใช้เงินปันผลค้ำประกัน 2561

เพื่อประโยชน์ของสมาชิกโดยรวม คณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ มีมติให้เลื่อนวันยื่นคำขอกู้ฉุกเฉินโดยใช้เงินปันผลค้ำประกัน ประจำปี 2561 ให้เร็วขึ้น โดยสามารถยื่นคำขอกู้ได้ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2561 เป็นต้นไป ในวันทำการของสหกรณ์ ณ สำนักงานสหกรณ์  สิ้นสุดการยื่นคำขอ 29 พฤศจิกายน 2561  (ยื่นคำขอกู้ก่อน 15.00 น. โอนเงินเข้าบัญชีในวันทำการถัดไป)

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.