Category: การให้บริการ

การให้สินเชื่อ

การให้บริการสินเชื่อ

1. เงินกู้สามัญ อัตราดอกเบี้ย 6.75%
1.1 เกณฑ์การกู้เงินสามัญของสมาชิกที่เข้าเป็นสมาชิกก่อน 1 กรกฏาคม 2557
♦  เงินกู้สูงสุด 120 เท่าของเงินเดือน งวดชำระหนี้ 300 งวด รวมกับหนี้เงินกู้โครงการอื่นแล้วต้องไม่เกิน 4,000,000 บาท และหากกู้เกิน 3,000,000 บาท ต้องใช้คนค้ำประกัน 3 คน
แบ่งเกณฑ์ตามอายุการเป็นสมาชิก ดังนี้
1.1.1  อายุการเป็นสมาชิก 6 เดือน  ถึง 3 ปี                ยอดกู้สูงสุด  3,300,000 บาท
1.1.2 อายุการเป็นสมาชิกเกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 6 ปี      ยอดกู้สูงสุด  3,400,000 บาท
1.1.3 อายุการเป็นสมาชิกเกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 6 ปี      ยอดกู้สูงสุด  3,500,000 บาท
1.2 เกณฑ์การกู้เงินการให้สามัญของสมาชิกที่เข้าเป็นสมาชิกตั้งแต่ 1 กรกฏาคม 2557
♦  เงินกู้สูงสุด 60 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน  1,000,000 บาท งวดชำระหนี้ 144 งวด รวมกับหนี้เงินกู้โครงการอื่นแล้วต้องไม่เกิน  4,000,000 บาท ใช้คนค้ำประกัน 2 คน

 2. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน   อัตราดอกเบี้ย 6.75%
♦ ฉุกเฉิน
กู้ได้ 3 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 100,000 บาท  งวดชำระ 12 งวด
    ♦ ฉุกเฉินเพื่อการศึกษา  กู้ได้ 3 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 40,000 บาท งวดชำระ 16 งวด
        (กู้ได้เทอมละ 1 ครั้ง ครั้งแรกเดือน มี.ค.-มิ.ย. ครั้งที่ 2 เดือน ส.ค.-พ.ย.)

3. เงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  อัตราดอกเบี้ย 6.75%
    ♦ วงเงินกูั 300,000 บาท ส่งชำระ 120 งวด มีคนค้ำประกัน 1 คน
แต่หากรวมเงินกู้อื่น ๆ แล้วเกิน 400,000  บาท ต้องมีคนค้ำประกัน 2 คน

รายละเอียดอื่น ๆ เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0-4461-3480

การรับฝากเงิน

1. การรับฝากเงิน

1.1 ออมทรัพย์พิเศษ  ดอกเบี้ย 3.75%
การฝาก   ♦  รับฝากเวลา  10.30- 15.00 น. ทุกวันทำการ
การถอน   ♦  กรณีการถอนไม่เกิน 6,000 บาท
รับเป็นเงินสด   สามารถรับเงินได้เวลา  10.30- 15.00 น. ทุกวันทำการ
กรณีขอรับเป็นเช็คต้องทำบันทึกแจ้งล่วงหน้า 1 วันทำการ
♦  กรณีการถอนเกิน 6,000 บาท
แจ้งการถอนล่วงหน้า 1 วันทำการ
รับเช็คได้เวลา  10.30- 15.00 น. ของวันทำการถัดไป

1.2 ออมทรัพย์พิเศษแบบหักรายเดือน  ดอกเบี้ย 3.75%
การฝาก   ♦  รับฝากจากเงินเดือนเท่ากันทุกเดือน
การถอน   ♦  กรณีการถอนไม่เกิน 6,000 บาท
รับเป็นเงินสด   สามารถรับเงินได้เวลา  10.30- 15.00 น. ทุกวันทำการ
กรณีขอรับเป็นเช็คต้องทำบันทึกแจ้งล่วงหน้า 1 วันทำการ
♦  กรณีการถอนเกิน 6,000 บาท
แจ้งการถอนล่วงหน้า 1 วันทำการ
รับเช็คได้เวลา  10.30- 15.00 น. ของวันทำการถัดไป

1.3 ออมทรัพย์พิเศษ บุรีรัมย์รุ่งเรือง 1 ดอกเบี้ย 4.25%
การฝาก   ♦  รับฝากเวลา  10.30- 15.00 น. ทุกวันทำการ
(เปิดโครงการรับฝากเป็นช่วงตามที่สหกรณ์กำหนด)
การถอน   ♦  แจ้งการถอนล่วงหน้า 1 วันทำการ
รับเช็คได้เวลา  10.30- 15.00 น. ของวันทำการถัดไป
♦  ถอนได้โดยการปิดบัญชีแต่ละยอดที่ฝากเงินเท่านั้น
เงื่อนไขอื่น ๆ
◊  ฝากได้ 1 บัญชี รวมเงินฝากทุกประเภทไม่เกิน 50 ล้านบาท
◊  ฝากขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 10,000 บาท
◊  ดอกเบี้ยเมื่อถอนก่อนครบ 1 ปี รับดอกเบี้ย 3.50%
◊  ฝากครบ 1 ปี จะโอนต้นเงินฝากพร้อมดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ดอกเบี้ยคำนวณ                         เป็นรายวัน

1.4 ออมทรัพย์พิเศษ บุรีรัมย์รุ่งเรือง 2 ดอกเบี้ย 4.50%
การฝาก   ♦  รับฝากเวลา  10.30- 15.00 น. ทุกวันทำการ
(เปิดโครงการรับฝากเป็นช่วงตามที่สหกรณ์กำหนด)
การถอน   ♦  แจ้งการถอนล่วงหน้า 1 วันทำการ
รับเช็คได้เวลา  10.30- 15.00 น. ของวันทำการถัดไป
♦  ถอนได้โดยการปิดบัญชีแต่ละยอดที่ฝากเงินเท่านั้น
เงื่อนไขอื่น ๆ
◊  ฝากได้ 1 บัญชี รวมเงินฝากทุกประเภทไม่เกิน 50 ล้านบาท
◊  ฝากขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 10,000 บาท
◊  ดอกเบี้ยเมื่อถอนก่อนครบ 1 ปี รับดอกเบี้ย 3.50%
◊  ดอกเบี้ยเมื่อถอนก่อนครบ 2 ปี แต่ฝากเกิน  1 ปี รับดอกเบี้ย 3.75%
◊  ฝากครบ 2 ปี จะโอนต้นเงินฝากพร้อมดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ดอกเบี้ยคำนวณ                         เป็นรายวัน

2. การรับซื้อหุ้น
ซื้อหุ้นได้ทุกวัน  และไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อวัน โดยสมาชิกสามารถือหุ้นได้ดังนี้

2.1 สมาชิกสามัญ ถือหุ้นในสหกรณ์ได้ไม่เกิน 150 ล้านบาท
2.2 สมาชิกสมทบ ถือหุ้นในสหกรณ์ได้ไม่เกิน   10 ล้านบาท