Category: ข่าวทั่วไป

รายชื่อผู้แทนประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

 

 

สวัสดิการเงินทุนส่งเสริมการออมมากกว่าเงินที่สมาชิกจ่าย ???

หลังจากที่สหกรณ์ ฯ ได้เพิ่มข้อมูลของเงินทุนส่งเสริมการออมทรัพย์เพื่อความมั่นคงของสมาชิกในใบเสร็จรับเงิน สมาชิกหลายท่านคงสงสัยว่า ทำไมการจ่ายสวัสดิการเงินทุนส่งเสริมการออมทรัพย์เพื่อความมั่นคงของสมาชิก มากกว่าเงินทุนที่สมาชิกจ่ายเมื่อคิดตามงวดที่จ่าย เช่น เงินทุนส่งเสริมการออม 96 งวด เงินสวัสดิการ 45,039 บาท ซึ่งสมาชิกจ่ายเพียง 300 บาทต่องวด น่าจะเป็น 96 งวด x 300 บาท = 28,800 บาท เรามาดูกันเลย

การศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 นางนิภา สุทธิพันธ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด พร้อมคณะ     ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด โดยมีนายประวิทย์ วิจิตรเวชการ รองประธานกรรมการและคณะให้การต้อนรับ ซึ่งมีประโยชน์ในการพัฒนากระบวนการดำเนินงาน รวมถึงการพัฒนาการให้บริการแก่สมาชิกเป็นอย่างมาก

กิจกรรมวันสหกรณ์ฯ พบสมาชิกเกษียณ

               เมื่อวันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด ได้มีการจัดงานวันสหกรณ์ ฯ พบสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ โดยในงานมีกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ และแจ้งข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ ให้สมาชิกได้ทราบ การพบปะสังสรรค์ของสมาชิก ร่วมพิธีสรงน้ำพระ  รดน้ำ ขอพร สมาชิกอาวุโส กิจกรรมการร้องเพลง ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นมื่น

ก้าวสู่องค์กรวางแผนทางการเงินของสมาชิก

โครงการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นองค์กรวางแผนทางการเงินของสมาชิกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

โดยประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด
วันเสาร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด