Category: ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์

ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็นของสมาชิก

 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จัดให้สมาชิกสามารถแสดงความคิดเห็น เพื่อนำไปปรับปรุงการดำเนินงานต่อไป
โดยสมาชิกสามารถแสดงความคิดเห็นได้ทางช่องทางต่าง ดังนี้
1. ทาง LINE@ สหกรณ์ฯ โดยค้นหา ID @bpphsc
2. ทางตู้รับความคิดเห็นของสหกรณ์ฯ
3. ทางจดหมายอิเล็กทรอนิก admin@bpphsc.com
4. ทางการจัดสัมนาทางวิชาการ
5. ทางหมายเลขโทรศัพท์ 0-4461-3480 โทรสาร 0-4461-7000
6. ทางแบบสำรวจความคิดเห็นของสหกรณ์ฯ
7. ศูนย์ข้อมูล/ห้องสมุด

สวัสดิการสมาชิก

การจัดสวัสดิการและกองทุนประกันความเสี่ยง
1. ทุนสาธารณประโยชน์ สวัสดิการและการสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว
    1.1. สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกที่ประสบ อัคคีภัย อุทกภัย และวาตภัย 
วงเงินสงเคราะห์ไม่เกิน 10,000 บาท

1.2. สวัดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับงานศพของสมาชิกและคู่สมรส (คู่สมรสได้กึ่งหนึ่งของเกณฑ์)
– อายุการเป็นสมาชิก 6 เดือน ถึง 5 ปี                    ได้รับเงินสงเคราะห์      5,000 บาท
– อายุการเป็นสมาชิกเกิน   5 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี     ได้รับเงินสงเคราะห์    10,000 บาท
– อายุการเป็นสมาชิกเกิน 10 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี     ได้รับเงินสงเคราะห์    15,000 บาท
– อายุการเป็นสมาชิกเกิน 15 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี     ได้รับเงินสงเคราะห์   20,000 บาท
– อายุการเป็นสมาชิกเกิน 20 ปี แต่ไม่เกิน 25 ปี    ได้รับเงินสงเคราะห์    25,000 บาท
– อายุการเป็นสมาชิกเกิน 25 ปี ขึ้นไป                    ได้รับเงินสงเคราะห์    25,000 บาท
และได้รับเงินเพิ่มปีที่ 26 อีกปีละ      1,000 บาท

1.3. เงินช่วยเหลือรวมหรีดงานศพของสมาชิก และครอบครัว
เงินช่วยเหลือกรณีสมาชิก 2,500 บาท กรณีครอบครัวสมาชิก 2,000 บาท

1.4. สวัสดิการบำเหน็จแก่สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ
– อายุการเป็นสมาชิก    5 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี     ได้รับเงินสวัสดิการ      6,000 บาท
– อายุการเป็นสมาชิก  10 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี     ได้รับเงินสวัสดิการ    10,000 บาท
– อายุการเป็นสมาชิก  15 ปี                                ได้รับเงินสวัสดิการ    10,000 บาท
และได้รับเงินเพิ่มปีที่ 16 อีกปีละ      800 บาท แต่ไม่เกิน  30,000บาท

      1.5. สวัสดิการแก่สมาชิกที่ลาออกจากราชการ
เงินสวัสดิการได้เท่ากับเกณฑ์ของสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ

      1.6. สวัสดิการแก่สมาชิกที่ลาออกจาการเป็นสมาชิกสหกรณ์
เงินสวัสดิการได้กึ่งหนึ่งของเกณฑ์สมาชิกที่เกษียณอายุราชการแต่ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์มาแล้ว 15 ปีขึ้นไป
1.7. สวัสดิการแก่สมาชิกที่เป็นโสด / สมาชิกที่สมรสแล้วแต่ไม่มีบุตร / สมาชิกอาุวส (ที่มีอายุครบ 65 / 70 ปี / 75 ปี /  80 ปี)
เงินสวัสดิการ   3,000 บาท

2. ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก จัดสวัสดิการให้ตามช่วงชั้นการศึกษา
2.1. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  / ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  5                                                 ทุนละ 1,500 บาท
2.2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  / ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  /ระดับ ปวช. 2 หรือเทียบเท่า  ทุนละ 2,000 บาท
2.3. ระดับอุดมศึกษา  ปีที่ 2/ ระดับ ปวส. 2 หรือเทียบเท่า                                                         ทุนละ 2,500 บาท

3. กองทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก
– อายุการเป็นสมาชิก 6 เดือน ถึง 3 ปี                   ได้รับเงินช่วยเหลือ        80,000 บาท
– อายุการเป็นสมาชิกเกิน   3 ปี แต่ไม่เกิน   6 ปี    ได้รับเงินช่วยเหลือ        95,000 บาท
– อายุการเป็นสมาชิกเกิน   6 ปี แต่ไม่เกิน   9 ปี    ได้รับเงินช่วยเหลือ      110,000 บาท
– อายุการเป็นสมาชิกเกิน   9 ปี แต่ไม่เกิน 12 ปี     ได้รับเงินช่วยเหลือ     125,000 บาท
– อายุการเป็นสมาชิกเกิน 12 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี    ได้รับเงินช่วยเหลือ      140,000 บาท
– อายุการเป็นสมาชิกเกิน 15 ปี                              ได้รับเงินช่วยเหลือ      150,000 บาท

4. กองทุนสวัสดิการเพื่อประกันชีวิต
เงินช่วยเหลือมาชิกในกรณีสมาชิกเสียชีวิต
– เสียชีวิตโดยปกติทุกกรณี                                                          1,000,000 บาท
– เสียชีวิตโดยอุบัติเหตุ                                                                2,000,000 บาท
– ประสบอุบัติเหตุ เสียแขน / ขา / ตา รวม 2 ข้าง                        1,000,000 บาท
– ประสบอุบัติเหตุ เสียแขน / ขา / ตา        1 ข้าง                            600,000 บาท

5. ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อส่งเสริมสร้างสเถียรภาพสมาชิกและสหกรณ์
– เสียชีวิต ช่วยเหลือไม่เกิน                                       300,000 บาท
– ลาออกจากสหกรณ์ ได้รับเงินประกินคืน 4,000 หรือ 8,000 บาท
– ถูกให้ออกจากราชการหรืองานโดยมีความผิดไม่ได้รับเงินช่วยเหลือใด ๆ เท่ากับหนี้ที่มีอยู่แต่ไม่เกิน 300,000 บาท

6. ทุนส่งเสริมการออมทรัพย์เพื่อความมั่นคงของสมาชิก
ฝากครบ 20 ปี สวัสดิการ 145,555 บาท

  7. กองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
เงินช่วยเหลือกรณีสมาชิกกองทุนเสียชีวิตหรือถูกให้ออกจากราชการหรืองานใด ๆ โดยมีความผิดไม่ได้เงินใด ๆ จ่ายสูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท

8. กองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ เงินกู้โครงการ เงินกู้พิเศษเพื่อซ่อมแซมต่อเติมบ้าน
– เงินช่วยเหลือกรณีสมาชิกกองทุนเสียชีวิต                                        จ่ายสูงสุดไม่เกิน   3,100,000 บาท
– เงินช่วยเหลือกรณีสมาชิกกองทุนถูกให้ออกจากราชการโดยมีความผิด     จ่ายไม่เกิน   1,750,000 บาท

9. กองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้ตามรอยพ่อ
เงินช่วยเหลือกรณีสมาชิกกองทุนเสียชีวิตหรือถูกให้ออกจากราชการหรืองานใด ๆ โดยมีความผิดไม่ได้เงินใด ๆ จ่ายสูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท

10.กองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้เพื่อการศึกษา (พัฒนาคุณภาพชีวิตในการทัศนศึกษา)
เงินช่วยเหลือกรณีสมาชิกกองทุนเสียชีวิตหรือถูกให้ออกจากราชการหรืองานใด ๆ โดยมีความผิดไม่ได้เงินใด ๆ จ่ายสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท

ประวัติความเป็นมา

                     ประวัติความเป็นมาของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขบุรีรัมย์ จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขบุรีรัมย์ จำกัด จดทะเบียนครั้งแรกตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2511 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2520 แรกตั้งมีสมาชิก 279 คน มีกำไรสุทธิ์ 26,626 บาท มีนายแพทย์สุรศักดิ์ บุณยะประภัศร เป็นประธาน ปัจจุบันดำเนินการมาแล้ว 40 ปี ณ 31 ธันวาคม 2560 มีสมาชิกทั้งสิ้น 4,645 คน ทุนเรือนหุ้น 2,335,119,840 บาท (มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) ทุนสำรอง 222,703,787.81 บาท ทุนสะสมต่าง ๆ 165,845,161.98 บาท เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (รวมบุรีรัมย์รุ่งเรือง 1, 2 เงินฝากปันผล-เฉลี่ยคืนและเงินฝากระหว่างสหกรณ์) 1,313,989,501.46 บาท เงินกู้ยืมจากแหล่งภายนอก 2,513,993,000 บาท หนี้สินอื่น ๆ 319,191,659.79 บาท และมีกำไรสุทธิ 266,594,237.31 บาท รวมเป็นเงินทุนดำเนินงานทั้งสิ้น 7,137,434,188.35 บาท มีที่ดิน และอาคารสำนักงานเป็นของตนเอง ก่อสร้างอาคารสำนักงานและรั้วเมื่อปี 2551 ในวงเงิน 3,800,000 บาท