Category: คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการกู้เงิน

 1. กู้ฉุกเฉินเป็นสมาชิกกี่เดือนถึงจะกู้ได้ ต้องมีคนค้ำหรือไม่ พอดีบรรจุใหม่ ?
  เป็นสมาชิกครบ 1 เดือนสามารถกู้ฉุกเฉินได้ ไม่ต้องมีคนค้ำ กู้ได้ 3 เท่าของเงินเดือนไม่เกิน 100,000 บาท
  กำหนดส่ง 12 งวด
 2. หากยังชำระเงินกู้ฉุกเฉินยังไม่หมด สามารถกู้สามัญได้หรือไม่ ?
  สามารถกู้สามัญมาหักชำระกู้ฉุกเฉินได้
 3. เอกสารผู้ค้ำที่มีคู่สมรส ต้องแนบหลักฐานอะไรบ้าง ?
  กรณีมีคู่สมรสที่ใช้นามสกุลเดียวกันแนบเฉพาะบัตรผู้ค้ำ
  กรณีจดทะเบียนสมรสแต่ใช้ น.ส.ใช้นามสกุลตนเอง ต้องแนบทะเบียนสมรสและใบ คร 2
 4. ถ้ากู้ฉุกเฉินใช้เอกสารอะรัยบ้างค่ะ ?
  สลิปเงินเดือน บัตรสมาชิก ใบขอกู้ฉุกเฉิน
 5.  การยื่นกู้สามัญต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ?
  1. ใบคำขอกู้ (ขอรับได้ที่สหกรณ์ฯ หรือดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์)
  2. หนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูลธนาคารออมสิน
  3. สลิปเงินเดือนของเดือนปัจจุบัน
  4. สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการฝากเงิน

 1. เงินฝากรุ่งเรือง 1 และเงินฝากรุ่งเรือง 2 ต้องเปิดบัญชีขั้นต่ำเท่าไหร่
  เปิดบัญชีเงินฝากรุ่งเรือง 1 และเงินฝากรุ่งเรือง 2 ขั้นต่ำ
 2. เงินฝากรุ่งเรือง 1 และเงินฝากรุ่งเรือง 2 ต้องฝากเท่ากันทุก ๆ เดือนหรือไม่
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน แล้วแต่ความสะดวกของสมาชิก แต่ขั้นต่ำครั้งละ 10,000 บาท