Category: ประกาศสหกรณ์ฯ

เปิดรับข้อเสนอประกันชีวิตกลุ่ม

สหกรณ์ฯ มีความประสงจะทำประกันชีวิตกลุ่มให้กับสมาชิกสหกรณ์ ฯ วงเงินคุ้มครอง 1 ล้านบาท จึงขอเชิญชวนบริษัทประกันชีวิต ยื่นข้อเสนอประกันชีวิตกลุ่ม ตั้งแต่วันนี้ถึง 14 ธันวาคม 2561 และชี้แจงรายละเอียดข้อเสนอในวันที่ 19 ธันวาคม 2561

รับสมัครผู้สอบบัญชีสหกรณ์

รับสมัครผู้สนใจสมัครเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด โดยให้ผู้สมัครสามารถเสนอตัวและแจ้งความประสงค์ที่สหกรณ์ตั้งแต่วันนี้ ถึง 28 ธันวาคม 2561 ณ สหกรณ์ ฯ ในวันและเวลาราชการ

รับสมัครผู้รับเลือกตั้งสรรหาเป็นคณะกรรมการสหกรณ์ ฯ

เปิดรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด ตั้งแต่วันที่ 19 – 23 พฤศจิกายน 2561  เนื่องจากคณะกรรมการดำเนินการหมดวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 8 ตำแหน่ง

รายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

Download ใบสมัครกรรมการ

ประกาศหยุดทำการ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

สหกรณ์ ฯ หยุดทำการในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เนื่องด้วยบุคลากรสหกรณ์ ฯ เข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากรสหกรณ์ ฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลหรือคณะ เพื่อรับการเลือกตั้งให้เป็นผู้ตรวจสอบกิจการจากที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ ฯ จึงขอให้บุคคลหรือคณะบุคคล เสนอตัว / แจ้งความประสงค์ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 28 ธ.ค. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่องกำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด ขอเชิญผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561

เลื่อนกำหนดเวลาการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2561

เพื่อความเหมาะสม สหกรณ์จึงได้ขยายระยะเวลาในการรับเสนอตัว ผู้ที่จะเสนอตัวเพื่อรับการคัดเลือกผู้สอบกิจการสหกรณ์ รายละเอียดตามประกาศ