รับสมัครผู้รับเลือกตั้งสรรหาเป็นคณะกรรมการสหกรณ์ ฯ

เปิดรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด ตั้งแต่วันที่ 19 – 23 พฤศจิกายน 2561  เนื่องจากคณะกรรมการดำเนินการหมดวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 8 ตำแหน่ง

รายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

Download ใบสมัครกรรมการ

ประกาศหยุดทำการ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

สหกรณ์ ฯ หยุดทำการในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เนื่องด้วยบุคลากรสหกรณ์ ฯ เข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากรสหกรณ์ ฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลหรือคณะ เพื่อรับการเลือกตั้งให้เป็นผู้ตรวจสอบกิจการจากที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ ฯ จึงขอให้บุคคลหรือคณะบุคคล เสนอตัว / แจ้งความประสงค์ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 28 ธ.ค. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงาน

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานของสหกรณ์ ฯ ตามแบบแปลนของสหกรณ์ โดยมีราคากลางทั้งสิ้น 360,200 บาท (สามแสนหกหมื่นสองร้อยบาทถ้วน)

  • กำหนดดูสถานที่ปฏิบัติงาน วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด
  • กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด
  • กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด
  • กำหนดขายแบบ ในวันที่ 16 -31 ตุลาคม 2561 ในราคาชุดละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการอบรมการบริหารการเงินของสมาชิก

                     สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด จัดโครงการอบรมการบริหารการเงินของสมาชิกสหกรณ์ ฯ เพื่อพบปะให้ความรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมถึงการให้ความรู้ด้านการบริหารการเงิน เพื่อให้สมาชิกมีการวางแผนการเงินที่ดีทั้งในปัจจุบันและอนาคต ในวันที่ 3 พ.ย. – 4.พ.ย 2561 ณ โรงแรมเทพนคร  สอบถามรายชื่อสมาชิกที่ได้รับการจัดสรรโควต้า ได้ที่หน่วยงานที่ท่านสังกัด

รายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

รายชื่อทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร 61 ณ 31 ส.ค. 61

สมาชิกกรุณาตรวจสอบรายชื่อทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2561 ณ วันที่ 31 ส.ค. 61 (โอนจ่ายวันที่ 7 ก.ย. 61) หากไม่พบรายชื่อ กรุณาแจ้งสหกรณ์โดยด่วน  และขยายเวลาในการรับคำขอทุน ถึงวันที่ 14  กันยายน 2561

เลื่อนวันยื่นคำขอกู้ฉุกเฉินโดยใช้เงินปันผลค้ำประกัน 2561

เพื่อประโยชน์ของสมาชิกโดยรวม คณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ มีมติให้เลื่อนวันยื่นคำขอกู้ฉุกเฉินโดยใช้เงินปันผลค้ำประกัน ประจำปี 2561 ให้เร็วขึ้น โดยสามารถยื่นคำขอกู้ได้ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2561 เป็นต้นไป ในวันทำการของสหกรณ์ ณ สำนักงานสหกรณ์  สิ้นสุดการยื่นคำขอ 29 พฤศจิกายน 2561  (ยื่นคำขอกู้ก่อน 15.00 น. โอนเงินเข้าบัญชีในวันทำการถัดไป)

รายชื่อทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ณ 24 ส.ค. 2561

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด ได้จัดให้มีการมอบทุนเพื่อส่งเสริมการศึกษาแก่บุตรสมาชิกประจำปี พ.ศ 2561 โดยยื่นคำขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกได้ระหว่างวันที่ 2 กรกฏาคม ถึง 31 สิงหาคม 2561 นั้น สมาชิกที่ส่งรายชื่อก่อนวันที่ 24 สิงหาคม 2561 สามารถตรวจสอบรายชื่อของท่านเพื่อความถูกต้อง หากมีข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อนประการใด กรุณาติดต่อสหกรณ์ด่วน ส่วนผู้ที่ส่งคำขอทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรหลังวันที่ 24 สิงหาคม 2561 กรุณาติดตามรายชื่อในภายหลังนะครับ

ประกาศสหกรณ์ฯ ที่ 9/2561 เปิดโครงการกู้ฉุกเฉินโดยใช้เงินปันผลค้ำประกัน

 

มติที่ประชุมของคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด ชุดที่ 42 ครั้งที่ 8/2561 เห็นชอบให้เปิดกู้โครงการเงินกู้ฉุกเฉินพิเศษ โดยใช้เงินปันผลค้ำประกัน 1 ตุลาคม ถึง 29 พฤศจิกายน 2561

 

 

ประกาศสหกรณ์ ฯ ที่ 8/2561 เรื่องการถือหุ้นของสมาชิก

มติที่ประชุมของคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด ชุดที่ 42 ครั้งที่ 8/2561 เห็นชอบให้มีการระดมหุ้น โดยการเพิ่มวงเงินการถือหุ้นของสมาชิก